European Silver SRI®

 

 

PAAR ZILVEREN KANDELABERS
François Marcus Simons, Den Haag, 1793

3233 gram, 46,8 cm hoog

De kandelabers bestaan elk uit een kandelaar met opzetstuk met twee armen, die het vaasvormige middendeel met afneembare belvormige dop flankeren. De gedreven ovale gewelfde en gecanneleerde voet is versierd met een rand van acanthus en acanthusblad op de welving. De taps toelopende gecanneleerde schacht ontspringt uit acanthus, waarboven een gegraveerde band met krullend bladwerk en een rand van acanthus. Daarboven staat de vaasvormige kaarshouder met soortgelijke decoratie, waarin het opzetstuk geplaatst is. Het opzetstuk heeft aan weerszijden van het middendeel een gekrulde arm deels versierd met acanthusblad, een ovale vetvanger en een vaasvormige gecanneleerde kaarshouder met acanthus. De afneembare belvormige dop kan omgekeerd dienen als derde kaarshouder. Volledig gemerkt op de voetrand en het middenstuk aan de onderzijde.

 

Simons heeft verschillende paren kandelabers vervaardigd, steeds verschillend in omvang, ornament of het aantal armen. Binnen het bekende oeuvre van kandelabers behoren deze tot de vroegst bekende set. Er is een paar bekend vervaardigd in 1805 door Simons dat overeenkomsten heeft maar verschilt van ornament.[1]

 

François Marcus Simons werd geboren op 2 september 1750 als zoon van Marcus François Simons en Maria Emilia Palairet. François is tweemaal gehuwd geweest. Het eerste huwelijk in 1781 is met Johanna Dina Nieuwenhuysen, echter zij zal al voor 11 september 1794 zijn overleden, omdat toen het tweede huwelijk plaats vond met Hermina Johanna Nieuwenhuysen. Op 18 november 1776 komt hij in het eedboek van het Haagse zilversmedengilde voor. François heeft verschillende keren bestuursfuncties bij het gilde gehad, als deken, zevenman en tussen 1790 tot 1798 keurmeester. Hij woonde aan de Hofsingel K.28. te Den Haag, alwaar hij op 77-jarige leeftijd overleden is op 26 augustus 1828.[2]

Over het leven van François is weinig geschreven behalve de kleine biografie van Voet jr. Hij schrijft het meesterteken F.S in romeinse kapitalen en F.S cursief en in een rechthoek, beide aan François Marcus Simons toe.[3]

De productieve Haagse zilversmid François Marcus Simons was hofleverancier van koning Willem I.  In de Nederlandse jaren leverden veelal Haagse zilversmeden aan de vorst. De eerste die een zilverleverantie deed was François Marcus Simons, die al in 1813, toen Willem I net was teruggekeerd uit ballingschap 84 paar lepels en vorken leverde. François leverde tot het jaar 1824 aan de vorst.[4Simons was een grootwerker en vervaardigde vooral serviesgoed, zoals suikerstrooiers, manden, koektrommels, zoutvaten, bestek, bladen, thee- en koffieserviezen, kastanjevazen, bouilloires enz. 

Simons was niet alleen zilversmid maar ook kashouder. De omvangrijke productie is niet uitsluitend van zijn hand: hij liet ook ontwerpen door andere zilversmeden uitvoeren, veel werk betrok hij van verschillende zilversmeden uit Den Haag en stempelde deze met zijn eigen meesterteken FS nauwkeurig over het teken van de zilversmid, om zo te voldoen aan de vraag van zijn Haagse clientèle. Soms is nog te traceren welke zilversmid het zilveren voorwerp aan Simons heeft geleverd, zoals Lodewijk Bouscholte en M. Auriot.[5] De productieve Haagse zilversmid François Marcus Simons heeft ook bij het vervaardigen gebruik gemaakt van Engels voorbeelden en ontwerpen, zoals zoutvaten, theeserviezen.[6] Hieruit is duidelijk te zien dat hij breed heeft gewerkt en met een commercieel oog heeft gekeken naar wat zijn cliënten, waaronder vele adellijke families, wilden hebben.


[1] Christie’s Amsterdam, 19 mei 1988, lot 79 en dezelfde Sotheby’s Amsterdam, 3 december 1991, lot 57.

[2] Gemeentearchief Den Haag, archief 335-01, inv. nr. 1213, 26-08-1828, Overlijdensakten Den Haag, aktenummer 917

[3] Voet (1941), nr .170, 171, 172

[4] J. Pijzel, 2005, pp. 69-71

[5] Voet (1941), nr. 229 en nr. 174

[6] Pijzel, 2005, p. 269. Ontwerpen van de Engelse architect Robert Adam en de Italiaanse M.A. Pergolesi.

A PAIR OF DUTCH SILVER CANDELABRA

François Marcus Simons, Den Haag, 1793

3233 grams., 46.8 cm high

Each candelabrum consists of a candlestick and a detachable upperpart with two scrolled branches, flanking the vase-shaped centerpiece with detachable bell-shaped finial. The chased oval domed and faceted base is decorated with a border of acanthus and acanthus leaves on top. The tapering faceted stem issuing from acanthus is surmounted by a band engraved with scrolling foliage and a rim of acanthus on which the vase shaped candle holder in similar outline is placed. The upperpart has on scrolled leaf-capped branch with oval drip pan and vase-shaped candleholder on either side of the centerpiece. The detachable bell-shaped finial turned upside down can serve as a third candle holder. Fully marked on the rim of the base and on the upperpart below.

 

François Marcus Simons was born on 2 September 1750 to Marcus François Simons and Maria Emilia Palairet. François has been married twice. The first marriage in 1781 was to Johanna Dina Nieuwenhuysen, but she must have died before September 11, 1794, because then the second marriage took place with Hermina Johanna Nieuwenhuysen. On 18 November 1776 he appears in the oath book of the Hague silversmiths' guild. François held board positions with the guild several times, as a dean, a sevenman and between 1790 and 1798 as an assay master. He lived at the Hofsingel K.28. in The Hague, where he died at the age of 77 on August 26, 1828. Little has been written about François' life except for the small biography by Voet Jr. He attributes the maker’s mark F.S in roman capitals and F.S in italics and in a rectangle, both to François Marcus Simons.

 

The prolific silversmith François Marcus Simons from The Hague was purveyor to King William I. In the Dutch years, silversmiths from The Hague often supplied the monarch.

The first to make a silver supply was François Marcus Simons, who already in 1813, when William I had just returned from exile, supplied 84 pairs of spoons and forks. François delivered to the monarch until the year 1824. Simons was a service worker and mainly manufactured service items, such as casters, baskets, biscuit boxes, salt cellars, flatware, trays, tea and coffee sets, chestnut vases, bouilloires, etc. Simons was not only a silversmith but also a retailer. The extensive production is not exclusively by him: he also had designs carried out by other silversmiths. He commissioned a lot of silverware from various silversmiths from The Hague and stamped it accurately over the silversmith's maker’s mark with his own maker’s mark FS, in order to meet the demand of his Hague clientele. Sometimes it is still possible to trace which silversmith delivered the silver object to Simons, such as Lodewijk Bouscholte and M. Auriot. François Marcus Simons also used English examples and designs in the manufacture, such as salt cellars and tea sets. This clearly shows that he had a broad horizon and had a commercial eye for what his clients preferred, including many noble families.

Herkomst

-J. Fijnaut, Amsterdam

-Particuliere collectie Nederland

 

Vergelijkende literatuur

-E. Voet, Merken van Haagse goud- en zilversmeden, Den Haag, 1941.

-Jet Pijzel-Domisse, Haags goud en zilver, Zwolle, 2005, p.341 en p. 352-353.