European Silver SRI®

 

 

ZILVEREN STROOIBUS
Johannes du Vignon III, Den Haag, 1706

217 gram, 14,7 cm hoog

De balustervormige strooibus met gedreven met knerren en profielranden is gegraveerd met een alliantiewapen onder kroon. De afneembare hoog-gedreven en ajour gezaagde dop heeft een belvormige bekroning. Volledig gekeurd aan de onderzijde van het lichaam en voorzien van een trembleersteek, bij de merken, aan de binnenzijde van de hals en aan de binnenzijde van de dop.

 

Het alliantiewapen behoorde toe aan Ernst Hendrik van Ittersum (1669-1733), heer van Oosterhof, Bevervoorde en Boxbergen en Maria Clara Charlotte du Faget van Assendelft (1676-1710), die op 19 maart 1702 te ’s-Gravenhage in het huwelijk traden. Ernst Hendrik was de zoon van Ernst van Ittersum tot den Oosterhof en Ida van Ittersum tot Nijenhuis. Maria Clara Charlotte was de dochter van Johan Willem du Faget van Assendelft, heer van Besoyen, Heinenoord, Kralingen en Goidschalxoord, kolonel der cavalerie, sinds 1704 brigadier in het Staatse leger, commandeur van Geertruidenberg in 1707, luitenant-generaal in 1727, gehuwd met Sara Silvercroon (Silbercroona).

Ernst Hendrik van Ittersum, die op 22 juli 1672 te Amsterdam werd gedoopt, was praebendaris van de Commanderij van Ootmarsum (Duitse Orde) 1677, page, kapitein met de rang van luitenant-kolonel 1684-1702, ‘edelman en vendrich (vaandrig) van de guardes’ van stadhouder-koning Willem III, kapitein van de gardes des konings te voet 1699, gecommitteerde ter Staten Generaal 1706-1711 en gezant bij de Prinsbisschop van Munster. Het echtpaar woonde op de havezate de Oosterhof. In 1696 werd hij vanwege de havezate Boxbergen verschreven in de Ridderschap van Overijssel. In 1718 hertrouwde Ernst Hendrik van Ittersum met Anna Margaretha des Marets (1678-1751).

Portretten van Ernst Hendrik van Ittersum en Maria Clara Charlotte du Faget van Assendelft, toegeschreven aan Jan van Haensbergen, zijn geregistreerd bij het RKD.[1]

 

De zilversmid

Johannes du Vignon III stamde uit een familie van zilversmeden. Zijn grootvader, oorspronkelijk afkomstig uit Brussel en vader, beiden ook Johannes genaamd, waren eveneens goud- en zilversmid in Den Haag.  Johannes du Vignon III werd geboren op 13 juni 1660, uit het huwelijk van Johannes du Vignon II met Barbara Vonck. Hij werd ingeschreven als meester-zilversmid bij het Haagse gilde op 24 mei 1683. In 1685 trouwde hij met Geertruyt Westerstee. In 1707 vond zijn tweede huwelijk plaats met Henrietta van Ham. Johannes du Vignon III werd deken van het Haagse zilversmedengilde in 1726 en 1735. Hij kreeg belangrijke opdrachten, onder meer van de Waalse kerk te Den Haag voor avondmaalsgerei, van de Waalse kerk te Den Briel (later Nederlands Hervormde gemeente) en van de Staten Generaal. [2] In 1737 kon hij een huis kopen ten zuiden van de Molenstraat. Hij overleed op 3 maart 1746.[1] RKD: https://rkd.nl/nl/explore/images/126635 en https://rkd.nl/explore/images/126636

[2]Voet,1941, p.166 ‘De Waalsche Gemeente te Brielle kocht in 1726 voor ’t Avondmaal van Mr Vignon, orfevre a la Haye, deux coupes et une assiettte d’argent’.


DUTCH SILVER CASTER

Johannes du Vignon III, The Hague, 1706

217 grams; ca. 14,7 cm high 

The baluster-shaped caster with gadroons is engraved with a family coats-of-arms under a crown. The high-domed pierced cover has a bell-shaped finial. Fully marked at the reverse of the body and displaying assay stripes at the interior of the neck and at the interior of the cover. 

 

The family coats-of-arms

The engraved family coats-of-arms are those of Ernst Hendrik van Ittersum (1669-1733), Heer van Oosterhof, Bevervoorde and Boxbergen and Maria Clara Charlotte du Faget van Assendelft (1676-1710), who married in The Hague on 19 March 1702. Ernst Hendrik’s parents were Ernst van Ittersum tot den Oosterhof and Ida van Ittersum tot Nijenhuis. Maria Clara Charlotte’s parents were Johan Willem du Faget van Assendelft, Heer van Besoyen, Heinenoord, Kralingen en Goidschalxoord, Colonel of Cavalry, since 1704 Brigadier in the States Army, Commander of Geertruidenberg in 1707, Lieutenant General in 1727, married to Sara Silvercroon (Silbercroona).

Ernst Hendrik van Ittersum, who was baptised in Amsterdam on 22 July 1672, was ‘praebendaris of the ‘Commanderij van Ootmarsum’ (German Order) 1677, Page, Captain with the rank of Lieutenant-Colonel 1684-1702, ‘Edelman en Vendrich (Ensign) van de guardes’ of Stadholder-King Willem III, Capitain of the King’s guards 1699, ‘Gecommitteerde’ of the States General 1706-1711 and Envoy of the Prince-Bishop of Munster. The couple lived at the Oosterhof estate. However, because of his estate Boxbergen he became a member of the Knighthood of Overijssel in 1696. In 1718 Ernst Hendrik van Ittersum remarried. Anna Margaretha des Marets (1678-1751) became his spouse.

Portraits of Ernst Hendrik van Ittersum and Maria Clara Charlotte du Faget van Assendelft, attributed to Jan van Haensbergen, have been registered by RKD in The Hague.

 

The silversmith

Johannes du Vignon III was a member of a silversmiths’ family. His grandfather, who came from Brussels, and his father, both called Johannes, were also master gold and silversmiths in The Hague. Johannes du Vignon III was born on 13 June 1660, son of Johannes du Vignon II and Barbara Vonck. On 24 May 1683 he was registered at the Hague silversmiths’ guild as a master. He married Geertruyt Westerstee in 1685. In 1707 he married for the second time. Henrietta van Ham became his spouse then. In 1726 and 1735 he was appointed Dean of the Hague silversmiths’ guild. He received many important commissions, for example from Eglise Walonne, the Walloon Church in The Hague, for a silver communion set, from the Walloon congregation in Den Briel (later The Dutch Reformed Church) and from the States General. In 1737 he succeeded buying a house, south of Molenstraat in The Hague. Johannes du Vignon diseased on 3 March 1746.

Vergelijkende literatuur

-E. Voet Jr., Merken van Haagsche Goud- en Zilversmeden, Den Haag, 1941